Privacy verklaring

Persoonsgegevens

BMK Advies & Administratie (BMK) verwerkt ten behoeve van zijn dienstverlening persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbaar natuurlijk persoon.

BMK gebruikt naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact op te kunnen nemen. Hiernaast gebruikt BMK alle aan hem beschikbaar gestelde, door de verstrekte (financiële en persoonlijke) of door de wet verplichte gegevens ten behoeve van zijn dienstverlening.

Grondslag van de verwerking

BMK moet het gebruik van persoonsgegevens kunnen baseren op de AVG. Op grond van deze wet en de daarin opgenomen vrijstellingen is het onder meer toegestaan deze gegevens te verwerken ten behoeve van financiële of juridische dienstverlening.

Uit de AVG volgt dat BMK de Autoriteit Persoonsgegevens ‘onverwijld in kennis stelt van een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens’.

Verantwoordelijke

BMK is veelal de zogeheten verantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit houdt in dat BMK beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

BMK is er verantwoordelijk voor dat persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Beveiliging persoonsgegevens

De AVG verplicht BMK om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo vindt bijvoorbeeld de communicatie met de portal versleuteld en via een beveiligde verbinding plaats.

Bewaartermijn persoonsgegevens

BMK bewaart de aan hem ter beschikking gestelde persoonsgegevens twee jaar, tenzij de wet of beroepsregels hiervoor een andere termijn stellen.

Privacy rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van deze persoonsgegevens te vragen.

Indien u wilt weten welke persoonsgegevens BMK van u heeft verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Blijkt dat de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. We raden u daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Inzage en wijzigen van gegevens

Vragen over ons privacy beleid of vragen over inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan BMK via het e-mailadres: info@bmkadvies.nl